---------------------------

ตารางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร

---------------------------

ระชาสัมพันธ์...

ประกาศต่างๆ
ตารางเรียน
VDO

Agecon Trip 55 (ศก)

 Agecon Trip 54 (ศก)

ดาวน์โหลดเอกสาร...
smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-9432 ภายใน 1540, 1542 ต่อ 149 FAX. 0-2579-9431